Ezine İlçesi, Yeniköy Köyü, Troya Tarihi Milli Parkı, 1188 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi
16 Mayıs 2018

"Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Yeniköy Köyü, Troya Tarihi Milli Parkı, 1188 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi" (1/5000 Ölçekli KANİP (1 Pafta), 1/1000 Ölçekli KAUİP (4 Pafta) ve Plan Açıklama Raporu (1 Adet)); Bakanlık Makamının  27.04.2018 tarih ve 76152 sayılı olurları ile 644 sayılı KHK’nın 13/A Maddesi uyarınca onaylanarak;  onaylı 71/2018 arşiv nolu ve NİP-32542, UİP-32543 plan işlem numarasına sahip; koruma amaçlı imar planları 16.05.2018 tarihinde Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan tahtasında 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

                                     İLAN OLUNUR

5000 Ölçekli Plan

1000 Ölçekli Plan -1

1000 Ölçekli Plan -2

1000 Ölçekli Plan -3

1000 Ölçekli Plan -4