Müdürlüğümüz İmar ve Palanlama Şube ve Yapı Denetimi Şube Müdürlüklerinin İlgili İdarelere Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenmiştir.
Müdürlüğümüz İmar ve Palanlama Şube ve Yapı Denetimi Şube Müdürlüklerinin İlgili İdarelere Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenmiştir.
14 Mayıs 2018

11 Mayıs 2018 tarihinde, İlimiz bünyesindeki ruhsat düzenlemeye yetkili idare çalışanlarına ( İl Özel İdaresi, Osb Bölge Müdürlükleri, İl İlçe ve Belde Belediyeleri ilgili personellerine) İmar mevzuatı ve Yapı Denetimi sistemi ile ilgili İl Müdürlüğümüz İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü ile Yapı Denetimi Şube Müdürlüğü personellerinden Şehir Plancısı Nesibe PALAT, Mimar Gonca PARLADI ve  Mimar Yelda OKURLAR sunumlarını yapmışlardır.  

Sunumda ilk önce planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde belirlenen ana tema olarak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Kapsamında, planların hazırlanması ve onaylanması sürecinde dikkat edilecek hususlar, plan kademelenmeleri, imar planı değişikliği taleplerinde dikkat edilecek hususlar, Daha sonara ise 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve alt ölçekli plan ilişkisi ile plan tadilatlarında uygulanacak esaslar, onaylanan planların Müdürlüğümüze intikali, planların incelenmesi, değerlendirilmesi konularından bahsedilmiştir.

Yapı Denetimi sistemi ile ilgili olarak öncelikle ilgili idarelerce verilen plan örneği su basman kodu, kat yüksekliği ve TAKS/KAKS emsalin yapı denetim firmalarınca onaylanacak ruhsat eki projelerinde kontrol edilmesi, proje başlıklarında projelerin onayı, onay tarihi, ruhsat konusu revize ise buna ait işlemler, işlemi bitmiş  ve %95 seviyesine gelmiş işlemin kapatılması, iskan ruhsatı ve yapım aşamasında idarenin sorumlulukları, inşaat aşamasında iş güvenliği, inşaat çevresi temizliği konuları, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği, uygulanması, uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar, rutin/şikayet üzerine yapılan incelemelerde tespit edilen eksiklik ve aykırılıklar ve bunların çözümleri çerçevesinde detaylandırılarak anlatılmıştır.

İmar ve Planlama Şube Sunumu İçin Tıklayınız. 

Yapı Denetimi Şube Sunumu İçin Tıklayınız.