Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Şube Müdürlüğünün Görevleri

YEREL YÖNETİMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 

Bakanlık Makamının 24 Eylül 2018 tarih ve 972206510-805-166036 sayılı olur yazısı eki listede;

 

  1. 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddelerine istinaden imzalanan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Görevlerinin Devir ve Tasfiyesine İlişkin Protokol İle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sorumluluğuna bırakılan “5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,  5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 2560 Sayılı İSKİ Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile hizmetler gereği;

 

      a) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleriyle ilgili valiliğe gönderilen her türlü karar ve talepler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

  1. Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin hukuki konulardaki görüş taleplerini cevaplamak, Bakanlık görüşü oluşturulması gerekenleri Bakanlığa iletmek,
  2. Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirerek Bakanlığa iletmek,
  3. Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleriyle ilgili olup mevzuat gereğince valilik ve kaymakamlık tarafından görülmesi gereken iş ve işlemler ile Bakanlıkça gerekli görülen diğer iş ve işlemleri yürütmek,