Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği
Şube İle İlgili Bilgi Notları

Şube İle İlgili Bilgi Notları:

 

.::. İş Programı Yapılması Zorunluluğu İle İlgili Bilgi Notu:

.::. Yüklenici, sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, idarece verilen örneklere uygun bir iş programını hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim etmesi gerekmektedir. Aksi durumda iş programı idarece tek taraflı olarak hazırlanıp onaylanarak bir sureti yükleniciye tebliğ edilir. Tüm yapım işlerinde iş programı yapılması zorunludur.

 

.::. İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması İle İlgili Bilgi Notu:

.::. Yüklenici, yer teslimi akabinde inşaat sigortası (all-risk) yaptırmak ve ilk hakediş raporunun düzenlenip tahakkuka bağlanmasından önce İdareye vermesi gerekmektedir.

 

.::. İşyerindeki Mevcut Yapıların Yıkılması İçin Bedel Ödenmesi İle İlgili Bilgi Notu:

.::. İşyerlerinde yıkılması gereken ve yükleniciye yıktırılan mevcut yapılardan çıkacak malzemenin, yeniden değerlendirilmesi ve gerektiğinde kullanılabilmesi için bu malzemenin yüklenici tarafından dikkatle ayıklanması ve yapı denetim görevlisinin göstereceği yerlere istif edilmesi gereklidir. Bu yıkmalar için varsa teklif kapsamında verilen bedeller ödenir. Teklif kapsamında bu yıkmalar için bedel konmamışsa, bu işlerin bedeli sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti yapılarak yükleniciye ödenmektedir.

 

.::. İşyerinin Yükleniciye Teslimi İle İlgili Bilgi Notu:

.::. Yükleniciye işyerinin teslimi (yer teslimi), Kontrol Mühendisinin de bulunduğu Komisyon tarafından yapılır. İhaleye esas proje ve mahal listesine göre çalışma yapılacak alanların yükleniciye gösterilmesi ve teslim edilmesi gereklidir. Eksen kazıkları, someler, röperler ve benzerleri, proje sahası, güzergah, zemin veya buna benzer yerler üzerinde (mahallinde) kontrol edilerek yükleniciye teslim edilir. Yüklenici, kendisine teslim edilen işyerindeki someler ve röperleri işin sonuna kadar korumak ve varsa toprak işlerine ait eksen kazıklarını da, bu işler bittikten sonra boy kesite göre tekrar yerlerine çakmak zorundadır.

 

.::. İşyerinin Yükleniciye Tesliminde Gecikme Olması Durumunda Süre Uzatımı Verilmesi İle İlgili Bilgi Notu:

.::. İşlerin yapılacağı yerlerin yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bunun işin bir kısmının veya tamamının zamanında bitirilmesini geciktirmesi halinde, sözleşmede tespit edilen iş süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.